23.01.2018 10:24

Sameinað hestamannafélag Faxa og Skugga sem formlega var stofnað til þann 16. Janúar s.l. hefur nú hlotið nafn. Lokið er rafrænni kosningu félagsmanna þar sem hægt var að velja á milli fimm nafna. Atkvæðaseðill var sendur út á 320 netföng og alls bárust 156 atkvæði. Féllu þau þannig:

Hestamannafélagið Borgfirðingur 65 atkvæði eða 41,67% greiddra atkvæða

Hestamannafélagið Taktur 49 atkv. eða 31,41%

Hestamannafélagið Fjöður 22 atkvæði eða 14,10%

Hestamannafélagið Skeifa 11 atkv. eða 7,05%

Hestamannafélagið Glampi 9 atkv. eða 5,77%

 

Samkvæmt niðurstöðu kosningar mun félagið heita Hestamannafélagið Borgfirðingur.

Unnið er að gerð facebook síðu fyrir félagið og eins er verið að vinna í heimasíðumálum.

18.01.2018 23:27

Nafnakosning

Kosning um nafn á sameinuðu félagi hestamanna er hafin. Póstur hefur verið sendur á 315 gild netföng félaga í Faxa og Skugga með tengli á atkvæðaseðil. Frestur til að kjósa er til kl. 16 á mánudag 22. janúar. Athugið að það er aðeins hægt að kjósa einu sinni fyrir hvert netfang. Einnig þarf að gæta að því að ef póstföng eru varin af öflugum vírusvörnum, t.d. í fyrirtækjum þá er hugsanlegt að pósturinn fari í "rusl" póst. Nafnið verður svo opinberað á mánudagskvöld.

06.01.2018 22:22

Aðalfundarboð

Aðalfundarboð
Framhaldsaðalfundur Hestamannafélaganna Faxa og Skugga, fyrir starfsárið 2017 , verður haldinn þriðjudaginn 16. janúar 2018, kl. 20:30, í Félagsheimilinu við Vindás, í Borgarnesi.
Fyrri fundum félaganna lauk með samþykkt tillögu um sameiningu félaganna og er þetta því fyrsti fundur sameinaðs félags.
Dagskrá verður skv. eftirfarandi:
1. Fundarsetning og kjör starfsmanna fundarins...
2. Lagabreytingar – Ný lög hins sameinaða félags
3. Kosning stjórnar, skoðunarmanna og nefnda.
4. Félags- og hagagjöld
5. Önnur mál – kynning á 5 völdum nöfnum úr nafnasamkeppni.
6. Fundi slitið
Á fundinum verða borin upp ný lög fyrir hið sameinaða félag og liggja þau lög fyrir á heimasíðum félaganna; www.hmfskuggi.is og www.http://faxaborg.123.is
Fyrirhuguð er rafræn kosning um nafn á hinu nýja félagi og verða fimm nöfn, sem koma til greina, kynnt á aðalfundinum. Eingöngu félagsmenn með virkt netfang geta tekið þátt í kosningu um nýja nafnið og því er mikilvægt að félagar tryggi að netfang þeirra liggi fyrir hjá félögunum, ekki seinna en á framhaldsaðalfundinum.
(Athugið að einungis er hægt að greiða eitt atkvæði á hverju netfangi).
Kaffiveitingar í boði nýja félagsins.
Stjórn Hmf. Skugga og
Stjórn Hmf. Faxa

 

 

Tillaga að lögum Hestamannafélagsins Xxxxxx í Borgarfirði

1. grein. Heiti, heimili og varnarþing

Félagið heitir Hestamannafélagið Xxxxxx. Starfssvæði þess er Mýra- og Borgarfjarðarsýsla norðan Skarðsheiðar. Heimili þess er í félagsheimili félagsins, að Vindási, í Borgarnesi. Félagið er aðili að U.M.S.B.,U.M.F.Í, L.H. og Í.S.Í. og er háð lögum, reglum og samþykktum þessara samtaka.

2. grein. Tilgangur og markmið

Markmið félagsins er að efla áhuga á hestum og hestaíþróttum í sem víðtækastri merkingu þess orðs, stuðla að góðri meðferð hrossa og gæta hagsmuna félagsmanna í hvívetna.

Í samræmi við ofangreind markmið hyggst félagið vinna að eftirfarandi verkefnum:

1. Að reiðvegir séu gerðir sem víðast og þannig, að önnur umferð verði til sem minnstrar hindrunar og óþæginda. Reiðvegum þessum sé ávallt haldið við eins vel og efni og aðstæður leyfa.

2. Að byggja upp nauðsynleg mannvirki vegna starfsemi félagsins, svo sem velli, reiðaðstöðu og félagsheimili.

3. Að halda mannvirkjum í eigu félagsins í sem bestu ástandi og tryggja góða aðstöðu fyrir mótahald og hvers konar hestaíþróttir.

4. Að halda gæðingakeppnir, íþróttamót, kappreiðar og sýningar ásamt því að leggja hrossarækt lið, svo sem kostur er hverju sinni.

5. Að vinna að því, að flutt sé á vegum félagsins fræðsluerindi um hestaíþróttir, hestaumhirðu, hrossarækt og önnur málefni á áhugasviði hestamanna innan félagsins.

6. Að stuðla að öflugu og fjölbreyttu æskulýðsstarfi.

7. Að birta árlega skýrslur um helstu störf á vegum félagsins, þar verði m.a. greint frá starfsemi liðins árs og árangri félagsmanna á mótum.

8. Að koma á framfæri sjónarmiðum félagsmanna á málum sem varða sameiginlega hagsmuni þeirra, svo sem skipulags- landnýtingar- og umferðarmálum, m.a. gagnvart sveitafélögum og ríkisvaldi.

3. grein. Félagsaðild

Félagar geta allir orðið sem þess óska og eru reiðubúnir að hlíta lögum og reglum félagsins. Umsókn um inngöngu í félagið skal senda stjórn félagsins sem tekur afstöðu til hennar og skráir nýja félagsmenn. Í umsókn skal greina nafn, kennitölu, heimilisfang, síma og netfang umsækjanda, sé þess kostur. Öðlast umsækjandi full félagsréttindi þegar stjórn félagsins hefur samþykkt umsóknina og þegar umsækjandi hefur greitt félagsgjald yfirstandandi starfsárs, enda skuldi þeir ekki félagsgjald síðustu tveggja ára í hestamannafélagi innan LH. Keppnisréttur er háður ákvæðum laga LH og ÍSÍ. Nýir félagar skulu kynntir á næsta aðalfundi. Vilji félagsmaður ganga úr félaginu skal hann tilkynna það skriflega til stjórnar. Úrsagnir skal kynna á næsta aðalfundi.

Félagar sem ekki greiða félagsgjald fyrir 30. september ár hvert, hafa ekki rétt til að taka þátt í keppnum á vegum félagsins né réttindi á fundum þess fyrr en þeir hafa greitt skuld sína. Brjóti félagi alvarlega af sér gegn lögum og reglum félagsins, er stjórn þess heimilt að víkja honum úr félaginu. Bottviknum félaga er heimilt að áfrýja máli sínu til næsta aðalfundar.

4. grein. Félagsgjöld

Aðalfundur ákveður árlegt félagsgjald sem skal greiða fyrir 30. september, ár hvert. Félagsmenn bera enga persónulega ábyrgð á skuldbindingum félagsins og ber félagið eitt ábyrgð á skuldbindingum sem stofnað er til í nafni þess. Heiðursfélagar og félagsmenn 70 ára og eldri og þeir sem eru yngri en 18 ára greiða ekki félagsgjald. Gjaldskylda hefst á því almanaksári sem félagi verður 18 ára og lýkur á því ári sem félagsmaður verður 70 ára. Þeir félagsmenn sem ekki hafa greitt árgjöld sín fyrir 30. september ár hvert, teljast ekki lengur félagsmenn og verða afskráðir á næsta aðalfundi þar á eftir, hafi þeir ekki gert upp fyrir aðalfundinn.

5. grein. Heiðursfélagar

Hafi einhver maður að dómi félagsstjórnar unnið félaginu sérstaklega vel eða gert félaginu svo mikið gagn að ástæða þyki til að sýna fyrir það sérstakan heiður og viðurkenningu, er stjórn félagsins heimilt að gera viðkomandi að heiðursfélaga í félaginu og skal gera grein fyrir því á aðalfundi félagsins. Heiðursfélögum skal afhent skjal, því til staðfestingar, undirritað af stjórn félagsins. Heiðursfélagar njóta sömu réttinda og aðalfélagar en verða gjaldfrjálsir frá móttöku viðurkenningar.

6. grein. Stjórn, kosningar

Stjórn félagsins skipa átta manns: formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og fjórir meðstjórnendur. Formaður er kosinn til eins árs í senn, aðrir stjórnarmenn til tveggja ára, fjórir stjórnarmenn annað árið en þrír hitt árið. Verði stjórnarmaður kosinn formaður á miðju kjörtímabili sínu skal kjósa annan í hans stað til eins árs. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund. Á aðalfundi skal kjósa til eins árs í senn tvo skoðunarmenn og tvo til vara, til að endurskoða reikninga félagsins. Skoðunarmenn þurfa ekki að vera félagar í félaginu. Kosningar skulu vera skriflegar ef tillaga kemur um fleiri en kjósa skal.

7. grein. Starfssvið og ábyrgð stjórnarmanna.

Formaður er fulltrúi félagsins út á við og framkvæmdastjóri þess, en stjórn félagsins getur þó ákveðið að annar stjórnarmaður eða starfsmaður félagsins gegni starfi framkvæmdastjóra. Formaður er sjálfkjörinn á þing L.H. og U.M.S.B. Hann boðar til stjórnarfunda og félagsfunda eftir þörfum, en honum er þó skylt að boða til fundar ef þrír stjórnarmanna óska þess. Ritari ritar gerðabók á stjórnarfundum og og annast skjalavörslu félagsins. Gjaldkeri hefur fjárreiður félagsins með höndum og annast innheimtu, ávaxtar fé félagsins og annast greiðslur eftir ávísun formanns. Gjaldkera er heimilt að ráða sér til aðstoðar aðra félagsmenn við innheimtu félagsgjalda og bókhald félagsins, enda beri hann ábyrgð á því sjálfur. Að öðru leiti ákveður stjórn hverju sinni um skiptingu verkefna milli stjórnarmanna. Félagsstjórn hefur forgöngu í allri starfsemi félagsins. Þó nefndum sé falin tiltekin verkefni eru þau á ábyrgð stjórnar.

Stjórn félagsins ber að varðveita öll skjöl og gögn er geyma heimildir um störf félagsins, svo sem félagaskrá, bókhaldsgögn, samninga og bréf.

Stjórninni er heimilt að ráða félaginu framkvæmdastjóra með samþykki aðalfundar og fela honum hluta þeirra verkefna sem nefnd eru hér að framan. Stjórnin skal framkvæma ákvarðanir aðalfunda og standa skil á skýrslum til þeirra félagasamtaka sem félagið er aðili að. Heimilt er félaginu að gerast aðili að samtökum sem starfa á vettvangi sem falla undir áhugasvið, er félagið hefur á stefnuskrá sinni.

8. grein. Félagsfundir.

Stjórn félagsins boðar félagsfund eins oft og þurfa þykir. Sama er, ef minnst 10% félagsmanna æskja þess skriflega til stjórnar og tilgreina fundarefni. Stjórn félagsins skal boða þessa fundi með minnst fimm daga fyrirvara með auglýsingu á vefsíðu félagsins, með auglýsingu í dreifiriti á félagssvæðinu eða með bréflegri tilkynningu.

Fundur er lögmætur, ef löglega er til hans boðað. Einfaldur meirihluti skal ráða úrslitum allra mála á fundum félagsins, nema öðruvísi sé ákveðið í lögum þessum.

Formaður eða staðgengill hans setur fundi og lætur kjósa fundarstjóra í byrjun fundarins. Hinn kjörni fundarstjóri skal byrja á því að leggja fyrir fundinn hvort löglega hafi verið til hans boðað. Sé fundur ekki lögmætur, má boða til hans að nýju á venjulegan hátt. Félagar yngri en 18 ára hafa ekki kosningarétt eða kjörgengi á félagsfundum.

9. grein. Aðalfundur

Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins. Aðalfund skal halda fyrir 1. desember ár hvert og skal hann boðaður skv. ákvæðum í 8. grein, en þó með minnst 10 daga fyrirvara.

Dagskrá aðalfundar skal vera:

1. Fundarsetning

2. Kjör starfsmanna fundarins

3. Formaður leggur fram og kynnir skýrslu stjórnar, um störf félagsins á síðasta starfsári.

4. Gjaldkeri leggur fram endurskoðaða reikninga félagsins til samþykktar, skoðaða og áritaða af skoðunarmönnum félagsins

5. Skýrslur nefnda

6. Umræður um skýrslu stjórnar, ársreikninga og skýrslur nefnda, ásamt afgreiðslu á ársreikningum

7. Kynning á inngöngu nýrra félaga og úrsögnum félagsmanna

8. Lagabreytingar, hafi tillaga eða tillögur komið fram

9. Kosning stjórnar, varastjórnar, skoðunarmanna og nefnda.

10. Ákvörðun um félagsgjöld og hagagjöld

11. Fjárhagsáætlun fyrir næsta ár skal lögð fram af fráfarandi stjórn

12. Önnur mál, sem félagið varðar.

10. Fundarslit.

10. grein. Reikningsár félagsins

Reikningsár félagsins er frá 1. október til 30. september.

11. grein. Starfsnefndir

Stjórn félagsins er heimilt að skipa nefndir til að vinna að ákveðnum verkefnum og setja þeim starfsreglur. Fastanefndir skulu skipaðar á aðalfundum félagsins. Skulu allar nefndir á vegum félagsins bundnar af lögum félagsins og starfslýsingum sem stjórn kann að setja þeim, á hverjum tíma. Öll fjármál nefnda skulu fara í gegnum stjórn félagsins.

12. grein. Aðild að íþrótta- og félagasamtökum

Félaginu er heimilt að vera aðili að almennum samtökum hestamannafélaga í landinu. Félagið er aðili að UMSB og þar með U.M.F.Í, Landsambandi hestamannafélaga og Í.S.Í. Stjórn félagsins skal skipa fulltrúa á ársþing UMSB og á LH þing. Val stjórnar á fulltrúum á héraðsþing UMSB og LH þing skal miðast við félagsmenn skv. félagatali s.l. starfsárs. Kjörgengi og kosningarétt til íþróttaþings og ársþings sambandsaðila Í.S.Í. hafa þeir félagsmenn sem náð hafa 18 ára aldri sbr. 7.gr. laga Í.S.Í.

13. grein. Þátttaka í félagarekstri

Heimilt er að félagið taki þátt í stofnun og eigi í félögum, s.s. hlutafélögum, sem hafa það að markmiði að bæta aðstöðu og vinna að hagsmunum félagsmanna og hestamanna almennt. Þessi heimild skal háð samþykki félagsfundar hverju sinni. Stjórn félagsins skal tilnefna og/eða skipa fulltrúa félagsins á fundi slíkra félaga og í stjórnir þeirra, eftir því sem samþykktir þeirra segja fyrir um.

14. grein. Umsýsla fasteigna félagsins

Stjórn félagsins er óheimilt að selja fasteignir þess, kaupa fasteignir eða hefja byggingu þeirra, nema samþykki lögmæts félagsfundar komi til. Ef stjórn hyggst leita samþykkis fundar fyrir slíkri ráðstöfun skal geta þess í fundarboði. Heimildir samkvæmt grein þessari skal nota innan tveggja ára frá því þær eru veittar.

15. grein. Lagabreytingar

Lögum félagsins verður aðeins breytt á aðalfundi. Minnst 2/3 hlutar greiddra atkvæða þarf til að tillaga um lagabreytingu teljist samþykkt. Tillögur til lagabreytinga skulu hafa borist stjórn fyrir 30. september, ár hvert og skal geta þeirra í aðalfundarboði.

16. grein. Slit félagsins

Félaginu verður ekki slitið eða það leyst upp, nema með samþykki aðal- eða félagsfundar, sem boðaður skal með sama hætti og aðalfundur og tillaga þess efnis fylgi fundarboði. Samþykki 2/3 fundarmanna þarf til að tillaga um slit félagsins nái fram að ganga. Verði félaginu slitið eða það leyst upp skulu eignir þess varðveittar af Borgarbyggð þar til nýtt félag, viðurkennt af L.H. hefur verið stofnað. Renna þær eignir þá til hins nýja félags, eða félags sem tekur upp hliðstæða starfsemi á starfssvæðinu.

17. grein. Gildistaka

Félagið varð til við sameiningu hestamannafélaganna í Borgarfirði, Faxa og Skugga, sem samþykktu bæði á aðalfundum sínum 30. nóvember 2017 að sameining félaganna færi fram með samruna þeirra og stofnun félags með nýtt nafn og ný lög.

Lög þessi öðlast gildi á stofnfundi hins nýja sameiða félags, þriðjudaginn 16. janúar 2018.

.....................

  • 1
Flettingar í dag: 57
Gestir í dag: 12
Flettingar í gær: 45
Gestir í gær: 8
Samtals flettingar: 219633
Samtals gestir: 58492
Tölur uppfærðar: 12.11.2018 18:18:14